مسئولیت عدم توجه به اطلاعیه های درج شده در اتوماسیون تغذیه به عهده دانشجو می باشد
جمعه 05 خرداد مصادف با 26 می 2017