مسئولیت عدم توجه به اطلاعیه های درج شده در اتوماسیون تغذیه به عهده دانشجو می باشد
يكشنبه 06 فروردين مصادف با 26 مارچ 2017