مسئولیت عدم توجه به اطلاعیه های درج شده در اتوماسیون تغذیه به عهده دانشجو می باشد
سه شنبه 04 مهر مصادف با 26 سپتامبر 2017